"Pamiętnik PTT"

Sztandarowym, ogólnopolskim pismem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jest rocznik "Pamiętnik PTT". Nazwa nawiązuje do czasopisma, które w latach 1876–1919 było wydawane przez Towarzystwo Tatrzańskie. Było ono w całości poświęcone tematyce górskiej – ludziom gór, ich mieszkańcom, przyrodzie górskiej i jej ochronie oraz historii ziem górskich. Tę formułę i zakres tematyczny kontynuuje "Pamiętnik PTT". Pierwszy jego tom ukazał się w 1992 roku – po zarejestrowaniu PTT.

Pierwszymi redaktorami "Pamiętnika PTT" byli Barbara Morawska-Nowak i Adam Liberak. Pod ich redakcją ukazało się 13 tomów naszego wydawnictwa, a w pracach redakcyjnych brali udział w różnych okresach czasu również Michał Roniker, Stanisław Janocha oraz Krzysztof Pietruszewski. Po śmierci redaktora Liberaka w 2006 r., uchwałą VII Zjazdu Delegatów PTT w Zakopanem, redakcję "Pamiętnika PTT" powierzono Stefanowi Maciejewskiemu i Barbarze Morawskiej-Nowak. Pod tą redakcję ukazały się tomy 14-19, a od 20. tomu funkcję redaktora naczelnego objęła Barbara Morawska-Nowak.

Redaktorom udało się namówić do współpracy wielu autorów o statusie profesorów uniwersyteckich i pracowników nauki, także dziennikarzy i "ludzi gór" dobrze posługujących się nie tylko czekanem, ale i piórem. Różnorodność tematyki (reportaż, artykuły historyczne i publicystyczne, wspomnienia, relacje z wypraw, dokument), staranna szata graficzna, liczna fotografia czarno-biała, wkładka z ilustracjami barwnymi, bogata kronika działalności PTT – czynią z "Pamiętnika PTT" czasopismo cieszące się uznaniem w szerokim kręgu miłośników gór polskich i świata. Ukazuje się ono w nakładzie 1000 egzemplarzy, o objętości ponad 450 stron, formatu 16x24cm.

Redakcja zaprasza do współpracy.

Nasz adres:

Redakcja Wydawnictw ZG PTT
ul. Konarskiego 21/5
30-049 Kraków

 

Pamiętnik PTT - tom 22 (2013) - stron 396

Tematem wiodącym tomu 22 stała się Syberia. II wojna światowa to już 75 lat. Podczas niej i po niej tysiące naszych rodaków przymusowo odbyło podróż na Syberię. Tymczasem żyją tam już od przeszło 100 lat ludzie, którzy trafili tam dobrowolnie otrzymując od cara nadanie ziemi i założyli polskie wioski nieopodal Bajkału. Impulsem dla tematu stała się prelekcja Jerzego Bogusława Nowaka nt. istnienia tam polskiej diaspory – ludzi, którzy nie zapomnieli ojczystego języka i marzą o odwiedzeniu swej dawnej ojczyzny. Na Syberię bywali zsyłani nasi rodacy już od połowy XVIII wieku, ale największe nasilenie tych zesłać miało miejsce po powstaniu styczniowym. Wśród tysięcy, które się tam przymusowo znalazły znaleźli się tacy, których ta kraina urzekła i stali się jej odkrywcami i badaczami. Władze carskie dostrzegły ich zasługi i pamięć o nich stale trwa. To im poświęcił swój artykuł  prof. Zbigniew Wójcik, zajmujący się od lat historią odkrywania Syberii. Wreszcie ostatni artykuł opowiada, jak to dwoje młodych ludzi, wsiada dosłownie jak w piosence „ wsiądź do pociągu byle jakiego, nie dbaj o bagaż, nie dbaj o bilet...” potrafiło samodzielnie tam dotrzeć i poradzić sobie, zobaczyć ten daleką krainę, a zwłaszcza jej góry na pograniczu z Mongolią, leżące wokół największego jeziora świata – Bajkału. Ten artykuł znalazł się już w dziale „Człowiek i góry”.
W tym dziale rozpoczynamy publikację wspomnień Jana Sawickiego, obejmujące lata 1920 – 1988, Te arcyciekawe wspomnienia są zarazem historią przedwojennego taternictwa i opowiadają o ludziach co się już minęli łącznie z ich autorem, który jeszcze zdążył zostać członkiem honorowym naszego Towarzystwa.
Tom otwiera artykuł Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna  o wilkach w kulturze Podhala, wszak nie brakuje ich na Syberii.
Dział „Dziedzictwo” nawiązuje do rocznic 2013 roku – Józef Durden pisze o Polskim Towarzystwie Tatrzańskim i jego dorobku od czasu przyjęcie nazwy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Drugi artykuł tegoż autora rozszerza podane wcześniej w skrótowej formie wiadomości o życiu i działalności Władysława hrabiego Zamoyskiego, któremu tak wiele Zakopane i Tatry zawdzięczają. Stefan Maciejewski pisze  o 125-letnim dorobku Muzeum Tatrzańskiego, w którego pomnażaniu sam przez kilka lat uczestniczył.
W związku z rocznicą I wojny światowej „Ocalić od zapomnienia” chcemy historię i zasługi II brygady Legionów zwanej „Żelazną”. Natomiast przekazane nam  przez Zbigniewa Jaskiernię dzieje Łemka z Grabu w Beskidzie Niskim  mówią, że w wyniku II wojny światowej nie tylko Polacy byli wysiedlani ze swych ziem; także Rusini, którzy byli przesiedlani na ziemie odzyskane i marzyli o powrocie do rodzinnych stron.
Tom uzupełniają stałe działy: rocznice, recenzje i pożegnania, a także coraz bardziej obszerna kronika roku. Można w niej znaleźć m.in. organizowane przez PTT obchody 140-lecia naszego Towarzystwa oraz relację z IX Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w czasie którego  wybraliśmy kolejny Zarząd Główny z nowym prezesem Józefem Haduchem, wywodzącym się z oddziału chrzanowskiego.

cena: 25 zł

Pamiętnik PTT - tom 21 (2012) - stron 464

Tom 21 Pamiętnika PTT dedykowany jest 140 rocznicy założenia Towarzystwa Tatrzańskiego, pierwszej turystycznej organizacji górskiej na ziemiach polskich. Nadany został tytuł wiodący: „140 lat dobrej tradycji”, co zostało zobrazowane artykułami Zbigniewa Wójcika, Józefa Durdena, Janusza Machulika, Tadeusza Kiełbasińskiego i Barbara Morawskiej-Nowak przedstawiającymi nasze Towarzystwo od zarania do czasów współczesnych. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs opublikowaliśmy w dziale „Człowiek i góry” kilka artykułów naszych młodszych członków, które miały dać odpowiedź na pytania: „Tatry i ja – jak zakochałem (am) się w Tatrach, jaką rolę odegrały w tym tradycje rodzinne” oraz „Dlaczego uznałem (am) PTT za dobre towarzystwo do uprawiania turystyki górskiej” Dwaj zwycięzcy położyli rozmaite akcenty: Janusz Foszcz pokazał łańcuch pokoleniowy – jak sam był wprowadzany w góry i jak kolejno wprowadza swego syna; natomiast Marcin Kolonko skupił się na ukazaniu dobrego towarzystwa w oddziałach krakowskim i bielsko-bialskim. Dwa jeszcze artykuły, poza konkursem ukazują pokoleniową ciągłość - „Komorniccy w Tatrach” Jana Komornickiego i „Zakopane mojej młodości” Antoniego L. Dawidowicza. Są jeszcze inne ciekawe artykuły warte przeczytania, jest też obszerna kronika PTT i jego oddziałów za rok 2012, która stanie się z czasem źródłem wiedzy o aktualnej działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

cena: 25 zł

Pamiętnik PTT - tom 20 (2011) - stron 480

Dwudziesty, a więc jubileuszowy tom „Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” ukazuje się w setną rocznicę powstania niezwykle zasłużonej dla zachowania górskiej przyrody instytucji, jaką była utworzona w 1912 roku Sekcja Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego. Dlatego też problematyka związana z tą rocznicą, winna zainteresować wszystkich polskich przyrodników, a nie tylko środowisko górskie! Artykuły specjalistów profesorów: Zbigniewa Mirka (botanika), Zbigniewa J. Wójcika (geologia) i Janusza M. Ślusarczyka (historia turystyki) w udany sposób uzupełniają prace praktyków: byłego dyrektora TPN dr Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna, czy działaczek turystyczno-ekologicznych Barbary Morawkiej-Nowak (redaktor naczelny „Pamiętnika PTT”) oraz dr Antoniny Sebesty (etyka). Poznajemy też pierwszego pomysłodawcę idei parku, ks. Bogusława Królikowskiego (artykuł Janusza Foszcza i ks. Roberta Piechnika). Na szczególną uwagę zasługuje wywiad z obecnym Dyrektorem TPN dr Pawłem Skawińskim, który nie unika trudnych pytań, a do takich należy własność kolejki na Kasprowy, kondycja świerka czy problem eksploatacji koni przez przewoźników na drodze do Morskiego Oka.
Wspaniały punkt odniesienia dla powyżej wymienianych pozycji stanowi część druga poświęcona amerykańskim parkom narodowym, zarówno w Ameryce Południowej, jak i Północnej. Poznajemy szlaki Tupaca Amaru (Zbigniew Jaskiernia), a także próby przeniesienia idei parku w Andy Peruwiańskie (Andrzej Paulo). Artykuł Pawła Wandelta zaznajamia nas z historią powstania oraz współczesnymi wyzwaniami przed którymi stoją parki w USA, autor jego był bowiem uczestnikiem wyprawy PTT z roku 2009. Czytelnicy winni zapamiętać słowa prezydenta T. Roosevelta odnoszące się do parku narodowego: Zostawcie ten cud natury takim, jakim jest teraz. Nie zmieniajcie go. Nie da się go poprawić. Ten krajobraz tworzyły tysiąclecia, Człowiek mógłby go jedynie zepsuć.
Ponadto w roczniku znajdujemy materiały poświęcone mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie, którego twórcą był Karol Stryjeński (Zbigniew Moździerz), prezentację twórczości malarza Kazimierza Sichulskiego, tak bardzo związanego z Huculszczyzną i Zakopanem (Janusz Machulik) oraz artykuły dotyczące meteorologii (Stefan Maciejewski), czy historii TT i PTT w Pieninach (Ryszard M. Remiszewski), a także wiersze w tym utwory górskie zmarłego w marcu 2012 roku Józefa Skwierawskiego (sędzia Sądu Najwyższego, od IV 1983 przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Reaktywowania PTT).
Podsumujmy, najnowszy „Pamiętnik PTT” to 480 stron, 21 autorów, wiele archiwalnych zdjęć i współczesnych barwnych fotografii. Artykuły naukowe, popularnonaukowe, reportaże, wspomnienia, wywiad, wiersze, recenzje, Kronika oddziałów, Kronika żałobna oraz sprawozdanie z prac Komisji ZG PTT.

cena: 25 zł


Pamiętnik PTT - tom 19 (2010) - stron 468

W 19 tomie rocznika Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego dominuje tematyka gorczańska, gdyż w 2010 roku minęła 30 rocznica powstania parku narodowego, na tym terenie. Mamy artykuł o pierwszym dyrektorze, wywiad z obecnym, zarysy monograficzne, impresje, felietony oraz bardzo bogaty materiał historyczny dotyczący Łopusznej.
Poza blokiem gorczańskim na szczególną uwagę zasługują artykuły profesorów Zdzisława J. Ryna i Zbigniewa Jaworowskiego. Wymienieni łączyli udanie alpinizm z badaniami naukowymi w górach, o czym bardzo ciekawie piszą. Równie interesująco o zasłużonych dla turystyki braciach Walerym i Ferdynandzie Goetlach pisze profesor Zbigniew J. Wójcik. Ponadto w tomie omówiona jest książka Ferdynanda "Tatry" i zamieszczone jego młodzieńcze górskie wiersze. Janusz M. Ślusarczyk historyk turystyki w obszernym artykule wstępnym przedstawia dzieje obcowania człowieka z górami. Członek honorowy PZA Stanisław Biel przypomina polską wyprawę w Hindukusz, która miała miejsce w 1960 roku. Z kolei Janusz Foszcz opisuje wyprawę trekkingową wokół Annapurny, jaką odbyło jesienią 2010 roku sześciu naszych kolegów, z młodego ale bardzo dynamicznego oddziału PTT w Tarnowie.
Pamiętnik liczy ponad 470 stron! Ma 24 autorów, wśród bardzo znanych nazwisk pojawia się też debiutantka od dziecka związana z PTT Alina Wilkins (z domu Sebesta), zamieszczono fragment jej pracy magisterskiej pisanej na AWF w Krakowie.
Niestety w roczniku obfita jest kronika żałobna i pożegnania. Opuścili nas nie tylko bardzo zasłużeni, znani seniorzy jak Zdzisław Dziędzielewicz, Józef Niweliński, Wincenty Galica ale też Zofia Jarczewska-Florys dynamiczna, powszechnie lubiana, trzydziestolatka przewodnik tatrzański, z którą wiązaliśmy ogromne nadzieje.

cena: 25 zł


Pamiętnik PTT - tom 18 (2009) - stron 470

18 tom rocznika "Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego" poświęcony jest przede wszystkim podtatrzańskiej stolicy i jej niezwykłym mieszkańcom. Stefan Maciejewski kontynuuje dzieło rozpoczęte przez Ferdynanda Hoesicka i prezentuje "Legendowe Zakopane". Zbigniew Moździerz pisze o kuźnickim Dworze Homolacsów i Dworcu Tatrzańskim. Mieczysław Mantyka przedstawia dzieje biblioteki, którą serdecznie przez lata opiekował się Stefan Żeromski. Maciej Pinkwart przeprowadza wywiad "Jakie Zakopane" z burmistrzem Januszem Majchrem.
Na szczególną uwagę zasługuje relacja Narcyza Sadłonia (lekarza wojskowego) z wyprawy podjętej w siedemdziesięciolecie pierwszej polskiej ekspedycji w Himalaje zakończonej zdobyciem Nanda Devi East. Zorganizował i kierował nią Jana Lenczowski wnuk zdobywcy Jakuba Bujaka. Relacja przeplatana jest fragmentami niepublikowanych zapisów z 1939 roku oraz wypowiedziami dzieci szefa tragarzy historycznej wyprawy.
Tom rozpoczynają górskie wiersze Bogusława Żurakowskiego i artykuł pióra Antoniny Sebesty omawiający ciekawe kulturowe zjawisko jakim jest inspiracja nietzscheanizmem, ślady jego spotykamy w literaturze tatrzańskiej. Ponadto znajdziemy w nim interesujące artykuły, wspomnienia, szkice, stałych autorów: Jerzego Lefelda, Zdzisława J. Ryna, Janusza M. Ślusarczyka, Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna, Józefa Durdena czy nestora Zdzisława Dziędzielewicza-Kirkina, jest nawet list od poczytnego pisarza Zbigniewa Święcha.
Rocznik ma 470 stron! Zapisało je 22 autorów.
Wiele miejsca zajmuje sprawozdanie z obchodów Roku Chałubińskiego, w Radomiu, Warszawie, Zakopanem, Krakowie czy nawet małych Myślenicach, do tekstu dołączono liczne fotografie. Bogata jest kronika oddziałów i kół PTT. Walory tomu podkreślają doskonałe fotografie obiektów w Kuźnicach zrekonstruowanych przez TPN oraz bardzo piękne zdjęcia zarówno spod Nanda Devi East jak i... Beskidu Średniego.

cena: 25 zł


Pamiętnik PTT - tom 17 (2008) - stron 436

Wiodący temat to postać Tytusa Chałubińskiego i Muzeum Tatrzańskie jego imienia. Bowiem rok 2009 ogłoszono w PTT rokiem Chałubińskiego. Szereg publikacji jest tym sprawom poświęconych. Należą do nich między innymi artykuł Stefana Maciejewskiego wyjaśniający dlaczego warszawskiego profesora nazywano "Królem Tatr", oraz Zbigniewa Wójcika przedstawiający dokonania i postać długoletniego dyrektora muzeum Juliusza Zborowskiego.
Mocne punkty XVII tomu to Łukasza Depty relacje z Pamiru-Ałaju, mini monografia orła w Tatrach pióra Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna, dwie pozycje Macieja Pinkwarta: o Stefanie Chałubińskim i o "Pęksowym Brzyzku", artykuł o Bronisławie Czechu autorstwa Zbigniewa Jaskierni, drobiazgowe opracowanie Józefa Durdena poświęcone księżom w Tatrach i PTT.
Niestety w Pamiętniku zamieszczono również relację z tragedii w Dolomitach, pisze o niej prezes Włodzimierz Janusik.
Pozycja zawiera jak zawsze kroniki oddziałów i kół PTT, przegląd najnowszej literatury górskiej i przegląd czasopism wydawanych przez oddziały.

cena: 25 zł


Pamiętnik PTT - tom 15/16 (2006-2007) - stron 416

Podwójny numer Pamiętnika PTT (tom XV za rok 2006 i tom XVI za rok 2007) liczący 416 stron poświęcony jest przede wszystkim setnej rocznicy urodzin tzw. "nowego" schroniska przy Morskim Oku. Obiekt zasłużony nie tylko dla turystyki i taternictwa ale również dla kultury polskiej, opisują seniorki Krystyna Sałyga-Dąbkowska, Barbara Morawska –Nowak oraz Andrzej Łapiński. Schronisko dla tego ostatniego było nie tylko miejscem na ziemi do którego się z radością wraca, ale rodzinnym domem, gdyż rodzice jego je prowadzili. Pan Andrzej wspomina jedyne w swoim rodzaju dzieciństwo, obfitujące w niecodzienne zabawy i przygody. Uczestniczyło w nich jego rodzeństwo (siostra Joanna, brat Wojciech) oraz bernardyn Bari, który jak na psa tej rasy przystało okazał się ratownikiem z powołania. Z własnej inicjatywy i samodzielnie wyratował zamarzającą dziewczyny, a także pułkownika - dowódcę WOP.
W tomie między innymi relacja zmarłego w Tatrach w 2006 roku Marka Ciepichała ze wspinaczek w górach Norwegii ("W największym urwisku Europy"), pogodne opowieści współzałożyciela Polskiego Klubu Ekologicznego, zmarłego w 2007 roku Jerzego Sawickiego oraz wspomnienie o profesorze Stefania Kozłowskim barwnie, z humorem i pięknie napisane przez przyjaciela profesora Zbigniewa Jaworowskiego.
Ponadto artykuły poświęcony odpowiedzialności w górach pióra Antoniny Sebesty, Janusza M. ¦lusarczyka o publikacjach TT i PTT na temat górali beskidzkich oraz Wojciecha W. Wiśniewskiego na temat działalności Mariusza Zaruskiego w jaskiniach tatrzańskich. Przypomnienie Michała Kirkora i Mieczysława hr Reya, a także pierwszego Muzeum Tatrzańskiego.
Tom ilustrowany jest wspaniałymi fotografiami państwa Oli i Eryka Bartoszów oraz Mariana Hanika. Jego walory literackie podnoszą górskie wiersze Anny Skoczylas.
Publikacja zawiera sprawozdanie z działalności TOPR, kroniki oddziałów i kół PTT. Dołączono obszerną informację ona temat stacji turystycznych firmowanych przez PTT.

cena: 25 zł


Pamiętnik PTT - tom 14 (2005) - stron 326

Tom XIV jest bardzo starannie wydany i zróżnicowany, lektura dla ducha i ciała... Urzekają w nim, pełne górskiej mądrości, wiersze znanej aktorki Anny Milewskiej (żony śp. himalaisty Andrzeja Zawady) i fotografie artysty Jarosława Majchera. Czytelnik pozna dokonania badaczy i obrońców Tatr związanych z UJ profesorów Maksymiliana Siły - Nowickiego i Władysława Szafera, jaskinię nad jaskiniami czyli Wielką ¦nieżną, porosty tatrzańskie. Nauczy się nie nadużywać określenia "Ludzie gór", pozna legendarnego Staszka Marusarza, a także równie legendarny Oddział Czarnohorski. Będzie mieć okazję przeczytania wspomnień nieodżałowanej pamięci redaktora Adama Liberaka dotyczących Tatr i Podhala oraz fragmentów dziennika pierwszego prezesa odrodzonego PTT Stefana Maciejewskiego, dowie się też o związkach Mickiewicza z górami. Jak zawsze będzie mógł zapoznać się z działalnością oddziałów PTT i pracą ratowników TOPR. Ponadto pozna historię słynnej karczmy "Redykołka", co powinno zaowocować pokrzepieniem ciała w jej przytulnym wnętrzu.

cena: 25 zł


Pamiętnik PTT - tom 13 (2004) - stron 406

Tom XIII poświęcony jest przede wszyskim "Ga¼dzie od Tatrów", nazywanym też " Ministrem od Tatr" czyli Waleremu Eljaszowi Radzikowskiemu, postaci nie tylko barwnej ale też niezwykle zasłużonej dla gór i Krakowa... Czytelnik pozna Eljasza jako autora przewodnika, malarza, fotografa, powędruje jego krakowskim szlakiem, dowie się o jego zasługach dla ochrony i kształtowania nazewnictwa tatrzańskiego. Słowo pisane uzupełniają liczne (w tym kolorowe) reprodukcje.
W roczniku na szczególna uwagę zasługują relacje z Polskiej Ekspedycji Karpackiej 2003, trekking andyjskim szlakiem Inków, listy spod Kunyang Chhish. A w dziale "Ocalić od zapomnienia" sylwetki pionierów narciarstwa (Stanisław Barabasz i Mariusz Zaruski) oraz nowy portret Bronisława Piłsudskiego.
W kronice PTT dominuje VI zjazd PTT i obchody 50-lecia Tatrzańskiego Parku Narodowego.

cena: 25 zł (nakład wyczerpany)


Pamiętnik PTT - tom 12 (2003) - stron 354

Rocznik poświęcony jest przypadającej w 2004 roku pięćdziesiątej rocznicy utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poznajemy sylwetki i programy kolejnych jego dyrektorów. Zmarłego Marcelego Marchlewskiego wspomina Jerzy Zembrzuski, panowie dyrektorzy Leon Niedzielski, Wojciech Gąsienica-Byrcyn i Paweł Skawiński prezentują swoją pracę, dokonania i przemyślenia sami. O dumie ale i problemie TPN (zagraża mu synantropizacja) nied¼wiedziu brunatnym pisze Łukasz Pęksa.
Z racji pobytu w Polsce (czerwiec 2004) Sir Edmunda Hillarego, zdobywcy Mt. Everestu, zamieszczona jest relacja z tego wydarzenia. Uzupełnia ją historia walk o zdobycie szczytu świata napisana przez Józefa Durdena.
W tomie znajdujemy miedzy innymi taternickie wspomnienia Tadeusza Orłowskiego, Zbigniewa Jaworowskiego i Stefana Kozłowskiego.
Rocznik jak zawsze uzupełnia obszerna kronika oddziałów, prezentacja bazy turystycznej, przegląd czasopism (biuletynów PTT) i omówienie literatury górskiej. Tom wydany został starannie liczne fotografie, na specjalnych wkładkach barwne zdjęcia.

cena: 15 zł


Pamiętnik PTT - tom 11 (2002) - stron 466

W tomie dominuje stulecie alpinizmu czyli obchody utworzenia Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego. W cyklu poświęconym dokonaniom naszych alpinistów stanowczo przeczytać należy wspomnienie córki zdobywcy Nanda Devi East Jakuba Bujaka, Relacje profesora Ryszarda Wiktora Schramma, Macieja Mischke, Stanisława Worwy, Mariana Bały, Wandy Henisz-Kamińskiej. Z okazji Dni Gór poznajemy Żywiecczyznę. Baca z Mładej Hory - Józef Michlik uczy jak zatrzymać czas. O ochronie przyrody, rekreacji i turystyce wypowiadają się Roksana Krause i Tomasz Dzierga. Na temat jaskiń pisze Jerzy Pukowski a Janusz ¦lusarczyk przedstawia historię Babiogórskiego Oddziału TT (1905-1918). W cyklu "Ocalić od zapomnienia" interesujący artykuł na temat "Ognia" czyli Józefa Kurasia pióra Pawła Zawadzkiego oraz portret profesora Stefana Myczkowskiego kontynuatora dzieła Władysława Szafera i Walerego Goetla autorstwa Krzysztofa Czesaka. Tom dopełnia kronika, na łamach której oddział w Radomiu składa obszerną relację z 75-lecia.

cena: 20 zł


Pamiętnik PTT - tom 10 (2001) - stron 434

Trudne losy Bukowiny i osiedlających się w niej górali czadeckich są tematem wiodącym rocznika. Poznajemy geografię i historię tej bogatej krainy zamieszkałej przez bardzo biednych ludzi.
W tomie znalazła się relacja z badań naukowych przeprowadzonych na lodowcach przez profesora Zbigniewa Jaworowskiego, dotyczyły one skażenia ziemi w przeszłości. Zamieszczono też dokładny opis tradycji pasterskich w Tatrach i na Podhalu. Kolejną porcję alpinistycznych wspomnień. Między innymi migawki ze ¦ląskiej Wyprawy "HINDUKUSZ 1973" pióra Waldemara Betlejewskiego. Z racji Dni Gór PTT poświęconych Bieszczadom poka¼ną dawkę tematów ich dotyczących. Wojomir Wojciechowski Prezentuje BPN u progu trzeciego tysiąclecia. Andrzej Burghardt porównuje góry te do dzikiego zachodu, Antonina Sebesta pisze o fenomenie wolności w nich, Jacek Hołub o bieszczadzkiej grupie GOPR, a Antoni Leon Dawidowicz snuje wspomnienia dotyczące części wschodniej tych gór. Tom dopełnia kronika.

cena: 20 zł (z tomem bibliografia tomów I - X)


Pamiętnik PTT - tom 9 (2000) - stron 340

Dominujący w tomie temat to I ¦wiatowy Zjazd Górali Polskich (odbył się 12-15 sierpnia 2000 w Zakopanem, Nowym Targu i Lud¼mierzu). W "Pamiętniku" z jego okazji możemy przeczytać o góralach w Europie i Ameryce, ruchu podhalańskim, a także generale Andrzeju Galicy i mundurach strzelców podhalańskich. Kolejny blok tematyczny stanowią referaty wygłoszone z okazji Dni Gór PTT-TPN (tematyka historyczno-rocznicowa). W roczniku znalazła się również rozmowa z dr Wojciechem Byrcynem dyrektorem TPN oraz ciekawe materiały na temat tatrzańskich kozic. Jak zawsze trochę wspomnień naszych alpinistów (Uszba, Alpy). Wszystkich miłośników Czarnohory winien zainteresować artykuł Stanisława Janochy - Czy ma sens powrót "Białego słonia"? (czyli odbudowa obserwatorium na Pop Iwanie). Numer uzupełnia dokładna kronika.


cena: 15 złPamiętnik PTT - tom 8 (1999) - stron 410

Numer poświęcony jest przede wszystkim "Złotemu wiekowi alpiznizmu" czyli osiągnięciom Polaków w Hindukuszu. O górach tych i działalności w nich nie tylko sportowej ale też poznawczej i naukowej piszą Jerzy Wala, Ludwik Kaszowski, Waldemar Betlejewski. Ponadto niezwykłe spotkanie z "Ogniowcami" kwaterującymi na Waksmundzkiej wspomina Zbigniew Jaworowski. W tomie rozbudowany jest dział "W kręgu kultury". O rze¼biarzach Józef Janos, malarzach, literatach i poetach piszą Zygmunt Maćkowiak, Aleksander Schiele, Jan Hodóra i Antonina Sebesta, poznajemy bliżej Janosa, Malczewskiego, Witkiewicza i Harasymowicza. Kronika PTT poświęcona jest głównie IV Zjazdowi Delegatów PTT, który odbył się 21 listopada 1998 roku.cena: 20 złPamiętnik PTT - tom 7 (1998) - stron 316

W roczniku dominuje tematyka tatrzańska, bowiem w 1997 roku towarzystwo obchodziło 125 rocznicę powstania PTT. Z tej okazji redakcja prezentuje pełną listę honorowych członków. Oprócz prezesów i założycieli górskich towarzystw w Europie oraz ludzi zasłużonych dla Tatr, Zakopanego i Towarzystwa odnajdujemy na niej czołowych pisarzy: J.I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza, K. Tetmajera, S. Żeromskiego, J. Kasprowicza, artystów: L. Wyczółkowskiego, S. Witkiewicza, I. Paderewskiego, K. Szymanowskiego. Z artykułów naukowych na uwagę zasługuje praca Jerzego Lefelda "O Kształtowaniu się gór". Ciekawa jest też pozycja będąca podsumowaniem badań sondażowych przeprowadzonych w Tatrach i Zakopanem na temat nastawienia turystów wobec polityki TPN ("Tatrzański Park Narodowy: między ekonomią a ekologią"). Stanowczo polecić należy wspomnienia i opowiadania taternickie (kilka w tomie). Wszystkich członków winna zainteresować obszerna kronika, a w niej wspomnienie o Juliuszu Jerzym Preislerze ze śmiercią którego odrodzone PTT poniosło ogromna stratę.

cena: 15 zł


Pamiętnik PTT - tom 6 (1997) - stron 334

Wiodący temat tomu to Himalaje widziane okiem turysty, Józef Durden dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem z podróży do Nepalu. W roczniku miejsce znalazło się zarówno dla azjatyckich olbrzymów (Marian Bała, Krystyna Konopka), Alp o których piszą Stanisław Worwa, Grzegorz Kreiner i Maciej Mischke jak i Beskidu Małego (Andrzej Skotnicki). Na uwagę zasługuje artykuł "Wody w Karpatach Polskich" ważna ta problematyka została w nim przystępnie omówiona przez Antoniego S. Kleczkowskiego. Redaktor Adam Liberak rozmawia z dr Zofią Radwańską-Paryską, która w 1995 roku została członkiem honorowym PTT, tematem rozmowy są Tatry, taternictwo, ratownictwo, botanika, praca naukowa. Numer uzupełnia kronika.
cena: 15 złPamiętnik PTT - tom 5 (1996) - stron 426

Dzięki temu tomowi czytelnik ma możliwość zapoznania się z podstawową wiedzą potrzebną turyście dotyczącą gór Rumunii (Karpat Wschodnich i Karpat Południowych), co stanowczo powinno go zachęcić do ich odwiedzenia. Rocznik rozpoczyna artykuł Haliny Piękoś- Mirkowej "Rośliny Karpat Polskich" (ilustracje, rysunki, kolorowa wkładka). W tomie między innymi relacja z Kilimandżaro (autorzy Małgorzata Kieres, Maciej Zaremba), wspomnienie o Jerzym Wawrzyńcu Żuławskim - "Z Wawą na linie" Jana Staszla, ciekawe refleksje nad współczesnością i jak zawsze kronika.


cena: 18 zł (nakład wyczerpany)Pamiętnik PTT - tom 4 (1995) - stron 300

Tom ten w sposób udany łączy tematykę tatrzańską (karpacką) z Pirenejami. O tych ostatnich pisze zarówno Michał Ronikier jak i uczestnicy łódzkiej wyprawy - Pireneje 1994. Stanowczo warto przeczytać artykuł wstępny o faunie Karpat pióra Jacka Wasilewskiego i Andrzeja Góreckiego, jak i "Bieszczadników" Andrzeja Burghardta. Na uwagę zasługują też wspomnienia taterników, zwłaszcza "Wschodnia Mnicha" Zbigniewa Jaworowskiego i "Niebezpieczna grań" Stanisława Worwy. W części "Ocalić od zapomnienia" sylwetki Leopolda ¦wierza (autor Stanisław Wasilewski) Stanisława Zdyba (autorka Maria Gumińska) oraz artykuł Józefa Durdena "Dawna pocztówka tatrzańska". Dużo miejsca zajmuje III Zjazd Delegatów PTT, który miał miejsce 2-3 grudnia 1995 w schronisku na Polanie Chocholowskiej.cena: 15 zł (nakład wyczerpany)Pamiętnik PTT - tom 3 (1994) - stron 374

Trzeci tom Pamiętnika PTT nosi tytuł "Karpaty Wschodnie" poświęcony bowiem jest Huculszczyznie i tym górom. Zawiera wiadomości od geograficznych, etnograficznych, historycznych po architektoniczne i językowe. W numerze na szczególną uwagę zasługuje "Lawina" S. Worwy i "Białe oczy śmierci" R. W. Schramma. Przedstawiona jest też historia krzyża na Giewoncie i sylwetka zmarłego Kazimierza Mischke (starszego brata i mistrza sprawach górskich Macieja Mischke). Numer uzupełnia kronika.cena: 15 zł (nakład wyczerpany)Pamiętnik PTT - tom 2 (1993) - stron 327


Drugi tom Pamiętnika PTT jest znacznie bardziej zróżnicowany tematycznie niż tom pierwszy, na uwagę zasługują w nim przede wszystkim artykuły z pierwszej części noszącej tytuł "Człowiek i góry" np. "Co się zmieniło w himalaizmie" pióra M. Bały czy C. Klimczyka "W górach Turcji i Iranu". Mamy materiały poświęcone rocznicom (120 lat TT i 40 lat TPN) oraz przypomnienie bardzo ciekawej pracy J. G. Pawlikowskiego "Przyszłe zadania Towarzystwa Tatrzańskiego". W numerze zamieszczone są wywiady redaktora naczelnego Adama Liberaka przeprowadzone z pilotem ratownikiem Tadeuszem Augustyniakiem i ratownikiem Józefem Uznańskim. Osobną część stanowi kronika PTT czyli opis prac oddziałów i prezentacja wydawanych w nich czasopism.cena: 10 zł (nakład wyczerpany)Pamiętnik PTT - tom 1 (1992) - stron 310


Pierwszy tom Pamiętnika PTT poświęcony jest przede wszystkim sprawom związanym z reaktywowaniem organizacji, jej prezentacją oraz przygotowaniom do obchodów 120-tej rocznicy powstania TT. Zamieszczony został w nim Statut PTT i Program PTT oraz wzór deklaracji członkowskiej, a także opis działalności oddziałów. Artykuły szczególnie zasługujące na przeczytanie to: Z. Grzegorzewskiego "Powrót do krainy wspomnień (Znów w Gorganach i Czarnohorze)", A. Liberaka "Akcja Waga" i W. Midowicza "Najważniejsze były schroniska" i "83 lata TOPR"(są to ostatnie publikowane za życia autora prace w periodyku).

cena: 10 zł (nakład wyczerpany)Prowadzimy sprzedaż wysyłkową za pobraniem. Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z Barbarą Morawską-Nowak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..