Informacje ZG PTT Informacje ZG PTT

II posiedzenie Prezydium ZG PTT IX kadencji

W dniu 1 marca 2014 r. w siedzibie PTT w Krakowie odbyło się II posiedzenie Prezydium ZG PTT. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy aktualni członkowie Prezydium ZG, z wyjątkiem Mariusza Ryńcy, który złożył rezygnację z funkcji sekretarza Zarządu Głównego. Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZG Józef Haduch.
W pierwszej kolejności omówiono sprawy ochrony przyrody zreferowane przez Przewodniczącą Komisji ds. Ochrony Przyrody i Zabytków Janinę Mikołajczyk. Podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do MSWiA w sprawie eliminacji ze szlaków turystycznych quadów i motocykli crossowych zagrażających życiu i zdrowiu turystów oraz ekosystemowi górskiej przyrody. Następnym temat to rozbudowa ośrodka narciarskiego w Beskidzie Małym w pobliżu rezerwatu przyrody Madohora. Zdecydowano o wysłaniu pisma do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcji Parku Krajobrazowego i Dyrekcji Lasów Państwowych. Następnie omówiono terminarz działań związanych z akcją Sprzątania Beskidów 2014. Prezydium przyjęło wniosek Oddziału Bielsko-Biała o objęcie akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2014” patronatem honorowym Prezesa ZG PTT. GDOŚ powołała Janinę Mikołajczyk do pracy w Naturowej Grupie Roboczej dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego. Do ds. Ochrony Przyrody i Zabytków powołano Pawła Myślika z Oddziału PTT w Nowym Sączu.
Kolejnym tematem były sprawy finansowe i działania związane z bilansem za rok 2013. Przyjęto projekt budżetu na rok 2014.
Omówiono też działania związane z przygotowaniem do organizacji kursu kandydatów na przewodników górskich. W ramach spraw związanych z GOT PTT i aktywnością górską przedyskutowano uaktywnienie nowych komisji GOT w oddziałach oraz rozprowadzenia odznak przewodnika GOT PTT. Poparto wniosek o odznakę honorową za zasługi dla turystyki dla miasta Dęblin. Objęto patronatem honorowym PTT konkurs ,,Pamięć Wiecznie Żywa'' i Dęblińską Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną PTT Oddziału Dęblin.
W ramach spraw związanych z przygotowaniem programu „Rok 2015 - rokiem Kazimierza Przerwy-Tatmajera” postanowiono o pisemnym wystąpieniu do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia obchodów rocznicowych przez Sejm RP oraz do Wydawnictwa Literackiego w sprawie okolicznościowych wydań poezji i opowiadań poety. Należy zainspirować oddziały do opracowania programu własnych obchodów a także wystąpić do Mennicy Polskiej w sprawie wybicia pamiątkowej monety.
Omówiono przygotowania do wydania tomu nr 22 Pamiętnika PTT, którego tematem wiodącym jest Syberia i poinformowano o złożeniu oferty na dofinansowanie tomu przez Urząd Miasta Krakowa. Dokonano przeglądu i stanu realizacji uchwał i wniosków IX Zjazdu Delegatów w Zakopanem. Na zakończenie posiedzenia prezydium, omówiono sprawy bieżące i organizacyjne związane z funkcjonowaniem i działalnością ZG PTT.

Józef Haduch


W trakcie obrad (fot. Remigiusz Lichota)

II Posiedzenie ZG PTT IX Kadencji w Krakowie za nami

18 stycznia 2014 roku odbyło się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie II Posiedzenie Zarządu Głównego IX Kadencji pod przewodnictwem prezesa Józefa Haducha. W trwających sześć godzin obradach uczestniczyło 17 członków Zarządu Głównego oraz przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej (2 osoby), Głównego Sądu Koleżeńskiego (2 osoby), nowy prezes Oddziału "Karpackiego" w Łodzi Stanisław Flakiewicz i jeden gość. Uchwalono składy komisji przy Zarządzie Głównym. Wyznaczono opiekunów Oddziałów (Bielsko-Biała - Remigiusz Lichota, Chrzanów - Nikodem Frodyma, Dęblin - Robert Stanisławski, Jaworzno - Zbigniew Jaskiernia, Kraków - Józef Haduch, Łódź - Janusz Machulik, Łódź O/Karpacki - Janina Mikołajczyk, Mielec - Aleksander Stybel, Nowy Sącz - Jerzy Zieliński, Opole - Barbara Morawska-Nowak, Ostrowiec Świętokrzyski - Kinga Buras i Jerzy Zieliński, Ostrzeszów - Tomasz Rakoczy, Poznań - Zbigniew Jaskiernia, Radom - Joanna Dryla-Bogucka, Sosnowiec - Barbara Rapalska, Tarnów - Jerzy Piotr Krakowski, Warszawa - Maria Grażyna Hermanowicz). Przyjęto harmonogram pracy ZG na rok 2014. Omówiono przygotowania do uruchomienia kursu przewodnickiego i potrzebę opracowania prezentacji multimedialnej o PTT. Powołano zespół roboczy w składzie Barbara Rapalska i Antonina Sebesta, który zajmie się przygotowaniami do obchodów w roku 2015 - "Roku Kazimierza Przerwy-Tetmajera". Uchwalono regulamin i wzór nowych Odznak Krajoznawczo-Turystycznych PTT "Wielkiej Korony Beskidów". Janina Mikołajczyk omówiła plan akcji sprzątania gór. Nikodem Frodyma przedstawił założenia budżetu Zarządu Głównego na rok 2014. Wybrano nowego skarbnika - Joannę Gąsiorek z Oddziału w Chrzanowie. Barbara Morawska-Nowak omówiła sprawę dystrybucji tomu 21 "Pamiętnika PTT” i plany związane z wydaniem kolejnego tomu naszego rocznika. Zaakceptowano propozycję Oddziału w Bielsku-Białej, aby najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego oraz Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTT odbyły się 7 czerwca 2014 roku w Kozach.
Zaniepokojenie wywołało niezłożenie przez część Oddziałów w wymaganym terminie sprawozdań merytorycznych i finansowych.

Mariusz Ryńca


II Posiedzenie ZG PTT IX Kadencji w Krakowie (fot. Jerzy Zieliński)

Honorowy Patronat PTT nad akcją "Góry Cooltury"

Koło Miłośników Beskidów "Diablaki" z Dąbrowy Górniczej działające przy Szkole Podstawowej nr 18 w Dąbrowie Górniczej zainicjowało ogólnopolską akcję "Góry Cooltury", której celem jest przede wszystkim przywracanie pięknego (niestety odchodzącego do lamusa) zwyczaju pozdrawiania się podczas wędrówek oraz ograniczenia liczby śmieci pozostawianych w górach. W tym celu zamierzają podjąć szereg akcji, o których można przeczytać na stronie internetowej www.diablaki.com. Opiekunem Diablaków jest Norbert Owczarek, członek Oddziału PTT w Bielsku-Białej, a Polskie Towarzystwo Tatrzańskie objęło akcję honorowym patronatem.

Szymon Baron

NIK kontroluje bezpieczeństwo turystyki i rekreacji w górach

Najwyższa Izba Kontroli oraz Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej prowadzą kontrolę bezpieczeństwa turystyki i rekreacji w górach. Jednym z ocenianych obszarów jest stan polskich szlaków górskich i działalność edukacyjna. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej tutaj. Ankieta jest anonimowa, można ją wypełniać do 14 lutego 2014 r.