Projekt LIFE 10 INF PL 677 - Konferencja Zamykająca

W dniu 24 września 2015 roku w Ministerstwie Środowiska w Warszawie odbyła się Konferencja Zamykająca projektu LIFE 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna „Poznaj swoją Naturę". Na wstępie UCZESTNIKÓW KONFERENCJI przywitał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia. Następnie Pani Agnieszka Zadanowska z Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ zaprezentowała wyniki projektu „Poznaj swoją Naturę". W projekcie tym Polskie Towarzystwo Tatrzańskie brało udział jako członek Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000 i członek Naturowej Grupy Roboczej w obszarze Natura 2000 „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego".
Reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zapoznali zebranych jak wykorzystać inicjatywy zakończonego projektu do realizacji kolejnych działań w ramach projektu ochrony terenów Małopolskiego Przełomu Wisły. Patrycja Stawiarz z Departamentu Informacji o Środowisku omówiła planowane nowe projekty pt. „Wzmocnienie działań ochronnych w obszarach Natura 2000 poprzez aktywizację społeczności lokalnych - partnerstwa naturowe", w ramach programu L

IFE oraz „Bioróżnorodność i Biznes". Jak działać w biznesie dla bioróżnorodności z wykorzystaniem EMAS interesująco zaprezentował przedstawiciel Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tychach, Zbigniew Gieleciak. Doświadczenia we wdrażaniu projektu LIFE oraz nową perspektywę finansową przedstawił przedstawiciel Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Muter. W konferencji udział wzięli przedstawiciele PTT Nina Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji Ochrony Przyrody ZG PTT i Józef Haduch – Prezes PTT. Przy okazji warto przypomnieć CZYM JEST NATURA 2000 ?

  • Natura 2000 jest formą ochrony przyrody wprowadzoną w Polsce w 2004 roku w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Obejmują zarówno powierzchnię lądową, jaki i obszary morskie.
  • Sieć Natura 2000 to kompletny i spójny system ochrony przyrody, który nakłada się na funkcjonujące systemy ochrony obszarowej i gatunkowej, stanowiąc ich uzupełnienie i wzmocnienie.
  • Ochronie podlega nie cały obszar, ale konkretne siedliska i gatunki. Czasami, działalność jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000 lub jego sąsiedztwie może wymagać dostosowania do wymogów jego ochrony.

Sieć Natura 2000 to jedyny międzynarodowy system obszarowej ochrony przyrody, będący potwierdzeniem, że ochrona zagrożonej różnorodności biologicznej Europy jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.
Po zamknięciu konferencji odbyło się jeszcze posiedzenie Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000, na którym omawiano założenia nowego projektu „Bioróżnorodność i Biznes" oraz koncepcje współpracy organizacji pozarządowych ze sferą biznesu i pozyskiwania środków z tej sfery. Prowadząca spotkanie z ramienia GDOŚ, Pani Dominika Sobieraj-Pilniewicz opracuje wstępną analizę zgłoszonych wniosków i przekaże członkom Forum. W posiedzeniu wzięła udział Nina Mikołajczyk.

Nina Mikołajczyk i Józef Haduch